گردشگری در استان فارس و مکانهای دیدنی و جالب شیراز
زندگی لحظه های با هم بودن است
یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

روزگارُم تُ سیا کردی


نمی گم می تُ چکار کردی بَرَم                                             تُ هزار د ـــَفه قطار کردی برم


می دونم چه حَقی گردنُم داری                                              ملومه تُ خیلی کار کردی برم


ها کاکُ هر چی دارم از تُ دارم                                              چه قشنگ حُقه سوار کردی بَرَم


تُ چاکُندیش به من فلک زده                                                 ئی آشی بود که تُ بار کردی برم


روزگارُم تُ سیا کردی دیگه                                                    خوب زمسون باهار کردی برم


گف اقَد کُرکُری نَمخاد بوخونی                                                که عجب صیدی شکار کردی برم


تُ خُدت عُرضه نَدُشتی هی نگو                                            روزُم مث شب تار کردی برم


حالا ای خیلی بده کلک بکن                                                 هی نگو می تُ چکار کردی برم


نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

هبُوام سوزُنده


ما هم می دونیم مدتیه قاپِتِ پیچُنده                                      حَقَم داری گریه م داره بد دلت سوزُنده


بُرده تِت لُب رودخونه وُ تشنه اُوُرده                                          هجرت داده حرست داده خوب شیرَه ت چلُنده


بد از او همه برُو بییُ جَخ می گه نه خیر                                   کی تالُ تُ ر مث بچه دمبالش دُوُنده


یَنی گفته تت ما ر به خیر تُ ر به سلامت                                شایدم عذابت داده یی سنگی تُرُنده


من می گم تُ پرم می کنی خُدت حالیت نی                           خیلی م او تقصیر نداره تیغ تُ کُنده


همی امروزُ فردُ کردی همی مِخمِخه کردی                               هیکی ئی میون اومده بری تُ چوب شُکُنده


گف دس به دلُم نیذُ کاکُ حالم خرابه                                       نمدونم چطو حالیت کنم بُوام سوزُنده

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

تافته ی جدُ بافته


گفتم شنیدم که یی کارُی کرده دُرُسه                                     گُف هابله کار تموم شده خوبَم تُنُسه


گفتم ازی عشقُی آبکی خیلی دیدیم ما                                  گف نَ جون تُ ئی بار کارش بُ اُسُ قُسه


گفتم طرفش ینی که تافته ی جدُ بافته ن                                 گف خُدش می گه او ر که دلش می خاسه جُسه


گفتم ئی ر من می شناسمش کارش بی پاشنن                     گف ئی حرفو از سوز دله کارش دُرُسه


گفتم چرُ پَنوم پَسَلَک کاراش کرده                                          گف نخاسه فردُ بیذران دسه وُ مُسه


گفتم چی چی گف از سَرُ سِرُی که به ما دُشت                        گف مه چی تموم شد دلش از همه شُسه


گفتم می گنُم یی چی برم نوشته راسه ؟                               گف گفته بوگوش عروس شدم قِجقِجی غصه


نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

چه سُنت مبارکی !


داش می گُف :نوم خُدُ از حیث زرنگی تُ تکی                          خیلی رندُ ارقه هسی آمو بیشتر جانکی


بی رودرواسی می گم خلاصه خیلی ناتوی                              چاخانُ پشت هم اندازی اـــَل کَلَکی


در اومد گف او بهش : نَ پس آدم مث تُ خوبه                           شلُ ول دَس پا چُلُفتی خُلُ شرتی شَپَکی


تُ کارت خیلی دُرسه که نشسی یی گوشه ی                        انگُ مردُی عملی تو حال چُرتُ ها کَکی


همی رُودار پَسَکِ همدیگه ر بالُ می زدن                                 او می گفتش بی خیال ئی می گفتش نَتَکی


مردرندی که اووَم تو نخ اونا بود مث من                                    سرش اُوُرد جلو گف تو گوشُم یواشکی


ای باخاد ئی جور چیا رواجُ رُنق بیگیره                                     خُش به حال شَرُمون چه سُنَت مبارکی

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

پیرسوکا دارَن می یان


پیرسوکا دارن میان فصل باهاره کاکُ جون                                باغبون تو کُرزه ها پته می کاره کاکُ جون


باد بشکاف اومده درختا از خاب پُ می شن                             شاخَشون پُر قُپَکُ هنوز خماره کاک جون


علفا تِنجه زده شده پُر گربه نُوروزی                                         سرمُ گورگُم شده در حال فراره کاک جون


گُل چیش دَرد تو بساط سبزیا ناز می کنه                                واسه گُنجیشک بلا که بی قراره کاک جون


دَر مِیخونَ ر دیشب کِرش واکرد یواشکی                                  می فوروش حواسشه خیلی بیداره کاک جون


گفتمش خُمره می خام تو کوزه بَرَم می می یاره                      ساقیمون کتک می خاد تنش می خاره کاک جون


نُقل اگر نیس باشه مَزه ی لوطی خاکه ها بَبَم                          یَنی ول کُن ئی چیا غصه نداره کاک جون


بی بیریم باز خونه مون به کِس کارا سر بزنیم                           بُوامون تنُ شده چیش انتظاره کاک جون


بییُ یی مُنجی محبت به بچا عیدی بیدیم                               بخدا خیرُ صوابش بی شماره کاک جون


اگه حرفُی دلُمون بُ گُفتُمون هیکی بشه                                 هی به هم دروغ نگیم اووَخ باهاره کاک جون

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

چیشُم روشن


دل من انگُ گُل کیالکه                                                          که تُ دَسِش می زنی زود می تکه


بایه هُمبار بهش تا بُکُنی                                                      آخه نازک عینُهو کاغذکه


تُ بوده وُ نبوده دل عاشق زار                                                اِنگُ قوری گَنگویی پُر تَرَکه


عاشقی درد بی درمونه کاکُ                                                 کار عاشق هَمش آهُ هاکَکه


واسه مَشوق می ره عاشق تو آتیش                                     او مث شـــَمُ ئی یَم شاپرکه


عوضش همیشه مشوق بی وفان                                          تو کارش حُقه وُ دوزُ کَلَکه


آمو نَ نگار ما ایجوری نیس                                                    هنووم بین همه ی گُلا تکه


من می رم هر رو بهش سر می زنم                                       دل می دم دل می سونم کارُم یکه


نِ می خُیم هیشکه نَفَمه دُتامون                                           جاگامون هر رو بالُی سَربونَکه


دیدی آخر چه گُلی به آب دادم                                               نمدُنُسَم که حسود تو پُشتَکه


دیگه حرفام شنید میاد بیرون                                                 می گَتُم چیشُم روشن مبارکه

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

هُنُنُی کردی


گُف دیدی که چکار کردم                                                       هی حُقه سوار کردم


دلش خوب شکار کردم                                                         گفتم هُنُنُی کردی


گف می عامو آسون بود                                                       بد جوری هراسون بود


من کَلَک قطار کردم                                                             گفتم هُنُنُی کردی


گف همیشه ناز می فروخ                                                     هر جُ من می دید می گروخ


من دلش ماهار کردم                                                           گفتم هُنُنُی کردی


گف عیبَکی بود والُ                                                              دل دُ شُوَکی بود والُ


من او ر بی قرار کردم                                                           گفتم هُنُنُی کردی


گف به آبُ آتیش میزدم                                                         پس می رفتُ پیش می زدم


من جونُم نثار کردم                                                              گفتم هُنُنُی کردی


گف دل تو دلُم بیذار                                                             هی کارُم سبک نشمار


من شیر شکار کردم                                                            گُفتم هُنُنُی کردی


گف بد داری نیش می زنی                                                   چرُ دلُم آتیش می زنی


گُف حالُ که تو چنگ منه                                                       دلدار قشنگ منه


من بارُم بار کردم                                                                 تام بوگو هُنُنُی کردی

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

هَنُووَم دلُم می خُاد


هنووم دلم می خاد دوسُم بداره                                            صُب تُ صُب گُل بیچینه بَرَم بیاره


هنووم دلم می خاد تو روم بخنده                                           بشه آسمونُمون پُر از ستاره


هنووم دلم می خاد بَری قشنگی                                           گُل نرگس میون موواش بکاره


هنووم دلم می خاد که بَضی وَخَتا                                          جَر کُنه جِر بزنه لَجُم درآره


هنووم دلُم می خاد روزُی تابسون                                          حصینا ر بیچینه گوشه ی هزاره


هنووم دلم می خاد بُ مربونی                                              چاق کُنه قیلونُ زیر لبُم بذاره


هنووم دلم می خاد هر چی که خُاسم                                    زود تدارک بیبینه بُ یی اشاره


هنووم دلم می خاد بضی پَسینا                                            سِیل باغُ گُل بیریم بُ هم دُباره


هنووم دلم می خاد بُ یی اُمیدی                                           او ر تَنُ بیذارم برم اداره


هنووم دلم می خاد هَر جُ که هَسَم                                        بودونَم هیکی بَرَم چیش انتظاره


روز مرگُم باشه ای یی رو بفَمَم                                              که اَزُم سیر شده وُ دوسُم نداره


نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

وَجِ هم در


شُمُ رفتیُ مام لب وا نکردیم وَج ِ هَم دَر                                   هیچکُدُوم بُ هم صفا نکردیم وج هم در


ای شوُموُ بی جهت پُشتتِ را کردیُ رفتی                                مام پشتِ سَرت نگا نکردیم وج هم در


اَی قولُ قرارت شُمُ زیر پُ گذشتی                                          مام به قولُمون وفا نکردیم وج هم در


اَی گول می زدی ما ر وُ عاشقیت کلک بود                               مام عاشقی بی ریا نکردیم وج هم در


اَی شُمُ تو کارا همیشه لجبازی می کردی                               ما هم به شُمُ خوب تا نکردیم وج هم در


ای بیشتر وختا بهمون مَل نَمیذُشتی                                      ما هم بهت ا ــِــــتنا نکردیم وج هم در


اَی می گی که خاطر خوا نبودی همه ش دوروغ بود                    مام هیج چیزی ادعا نکردیم وج هم در


اَی تازگیا دلت به یی کِس دیگه باختی                                    مام به هیکی اکتفا نکردیم وج هم در

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

دلُم هواتِ کرده بود


اومَدم نگات کُنم دلُم هَواتِ کرده بود                                        بخدا دلُم هَوُی چیشُی سیات کرده بود


هَنووَم موواتِ اَی بییُوشونی دل می بری                                 ها عامو دلُم هَوُی مووُی کوتات کرده بود


بازم اَی خواسی اَزُم بونه بیگیری جَر بُکنی                               بی بُکُن دلُم هَوُی همی ئی کارات کرده بود


هر جُ از مهرُ وفا می خوان بگن اسم شُمان                              دل من هَوُی تُ وُ مهرُ وفات کرده بود


دَم رو صِدُی قشنگت تو گوشُم زنگ می زنه                             بی جهت نیس که دلُم هَوُی صدات کرده بود


تو نگات شرمُ حَیُی هَس که آدم حَظ می کنه                           دل هَوُی نِگُی پُر از شرمُ حیات کرده بود


هر کاری می می خُی بُکُن آمو حالُ از پیشم نرُ                        بیذُ خوب نگات کنم دلُم هوات کرده بود


نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 6 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

حالُ سورولو


گفتمت کار بی رضُی خدا نکن مَل نَیذُشتی                             بی خُدی هُوهُو سَر صدا نکن مل نیذشتی


گوش به حرف ما نکردی حالُ سورولو                                       رفتی ا ـــِـــتنا نکردی حالُ سورولو


گفتمت مردم سرزنش نکن کُرکُری خوندی                                خُدت میون همه زیچش نکن کُرکُری خوندی


به خُدت نگا نکردی حالُ سورولو                                             رفتی ا ـــِــــتنا نکردی حالُ سورولو


گفتمت به کسی دراندازی نکن لُودگی کردی                            بی جهت به آبروت بازی نکن لُودگی کردی


یی کمی حیا نکردی حالُ سورولو                                           رفتی ا ـــِــنتا نکردی حالُ سورولو


گفتمت حالُ که بهت اَمون می دَن شونه بالُ نَنداز                     وختی را چار ر بهت نوشون می دَن شونه بالُ ننداز


تمکین از اونا نکردی حالُ سورولو                                            رفتی ا ـــِـــتنا نکردی حالُ سورولو


گفتمت زمونه خیرُ شر داره گوشت خارُندی                              بی گُدار به آب زدن خطر داره گوشت خارُندی


کارتِ راها نکردی حالُ سورولو                                                رفتی ا ـــِــــتنا نکردی حالُ سورولو


گفتمت هر چیزی یی جُی داره دُزاریت نیفتاد                            کاکُ جون هر کاری یی رُی داره دُزاریت نیفتاد


غیرُ آشنا نکردی حالُ سورولو                                                 رفتی ا ــِــتنا نکردی حالُ سورولو


گفتمت لوطی گری رُفتُ ریز داره قبول نکردی                            زندگی پسُ پیشُ اُفتُ خیز داره قبول نکردی


آخرم صفا نکردی حالُ سورولو                                                رفتی ا ــِــتنا نکردی حالُ سورولو

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 6 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

شیرازیه


شنیدیم اومده تو شُر بُری تماشا                             هر چی بینُمون گذشته کرده حاشا


گفتم اَی ایطُو باشه بَری من اُفته                             شایدم ئی حَرفو ر کِس دیگه گفته


بایه هرجوری شده گیرش بیارم                               از خُدش تــــَـــتو قضیه ر درآرم


اومدم تو شاچراغ تو صحنُ اِیوون                              همیطُو پَر ـَــ شدم ایلُون ویلون


آخرش پرسیدم از خادم حضرت                               یی نِگُی کرد تو چیشُم از رو محبت


گُف هابله دیدمش پَری روزا بود                               آمو کار اُشتُوی دُش از اینجُ رَف زود


پُ شُ دنبالش بگرد نشین مردد                              سیدعلاءالدین حسین سید میر محمد         


ندیدیش اَی او دُ جُ جُهُی دیگه هم هس                    بُرُ سیداجِ غریب ازش نکش دَس


اگه اونجا ندیدیش بُرُ زیر قرآن                                  چرُ ماطل میکنی بُدُ همی الآن


افتاده م خلاصه هَمطُو به تکاپو                                سر قبر شاشُجا وُ قبر خاجو


بَدشَم نُوبت خاک عارفون بود                                 تربت شیخ خفیفُ روزبهون بود


هَف تَنونُ چل تَنون بُ ناتَوونی                                هر جُ رفتم ندیدم ازش نوشونی


نکنه رفته باش تو باغُ راغی                                    می رم اونجا می گیرم ازش سراغی


اومدم باغ ارم جاش خالی دیدم                              بُ تو باغ دلگشا که دیر رَسیدم


اومدم باغ خلیلی دیگه شوم بود                             بَدشَم باغ قوام که وَخ تموم بود


اومدم فَردُ تو باغ عفیف آباد                                    نَ نوشون از گُل دیدم نَ سرو آزاد


نَ تو باغ جون نَما نَ باغ موزه                                  هیچی دسگیرُم نشد امرو سه روزه


رفتم از اونجُ بَری اَرگ کریم خان                               نبودش راها شدم تو مدرسه ی خان


اومدم سَرُی مُشیر پرسُ جو کردم                            هر جُ از جَوونُ پیر پرسُ جو کردم


از تو بازار وکیلُ اردو بازار                                         اومدم مسجدِ جمعه تکُ تب دار


یی نماز حاجتی بجا اُوُردم                                     دلُم دَسَ خُدُی خُدُم سُپُردم


یی صدُی گُف واسه حلَ ئی قضیه                           یُ باید ســَدی بیری یُ حافظیه


پیش خاجه رفتمُ بُ صد تمنا                                   گفتمش از تُ می خام حلَ مُعما


تو فالُم گُف که اِقَد نکن سماجت                             او اَزت دل بریده بُرُ به سلامت

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سهیل افتاده
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


با زدن یک کلیک ما را در گوگل محبوب کنید+1
[cb:blog_page_title]
پیوندهای روزانه
لینک های مفید
تاریخ : [cb:post_create_date] | [cb:post_create_time] | نویسنده : [cb:post_author_name]
[cb:post_body1][cb:post_body2]
[cb:post_continue_link]

طبقه بندی: [cb:post_category_name]، 
برچسب ها: [cb:post_tag_name]،  
دنبالک ها: [cb:post_related_link_name]،  

تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::      [cb:pages_no]  

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
if (document.layers || document.all) window.onload = StartAll;

جاوا اسكریپت

[cb:blog_page_title]
تاریخ : [cb:post_create_date] | [cb:post_create_time] | نویسنده : [cb:post_author_name]
[cb:post_body1][cb:post_body2]
[cb:post_continue_link]

طبقه بندی: [cb:post_category_name]، 
برچسب ها: [cb:post_tag_name]،  
دنبالک ها: [cb:post_related_link_name]،  

تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::      [cb:pages_no]  

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات