گردشگری در استان فارس و مکانهای دیدنی و جالب شیراز
زندگی لحظه های با هم بودن است
یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

پیرسوکا دارَن می یان


پیرسوکا دارن میان فصل باهاره کاکُ جون                                باغبون تو کُرزه ها پته می کاره کاکُ جون


باد بشکاف اومده درختا از خاب پُ می شن                             شاخَشون پُر قُپَکُ هنوز خماره کاک جون


علفا تِنجه زده شده پُر گربه نُوروزی                                         سرمُ گورگُم شده در حال فراره کاک جون


گُل چیش دَرد تو بساط سبزیا ناز می کنه                                واسه گُنجیشک بلا که بی قراره کاک جون


دَر مِیخونَ ر دیشب کِرش واکرد یواشکی                                  می فوروش حواسشه خیلی بیداره کاک جون


گفتمش خُمره می خام تو کوزه بَرَم می می یاره                      ساقیمون کتک می خاد تنش می خاره کاک جون


نُقل اگر نیس باشه مَزه ی لوطی خاکه ها بَبَم                          یَنی ول کُن ئی چیا غصه نداره کاک جون


بی بیریم باز خونه مون به کِس کارا سر بزنیم                           بُوامون تنُ شده چیش انتظاره کاک جون


بییُ یی مُنجی محبت به بچا عیدی بیدیم                               بخدا خیرُ صوابش بی شماره کاک جون


اگه حرفُی دلُمون بُ گُفتُمون هیکی بشه                                 هی به هم دروغ نگیم اووَخ باهاره کاک جون

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

چیشُم روشن


دل من انگُ گُل کیالکه                                                          که تُ دَسِش می زنی زود می تکه


بایه هُمبار بهش تا بُکُنی                                                      آخه نازک عینُهو کاغذکه


تُ بوده وُ نبوده دل عاشق زار                                                اِنگُ قوری گَنگویی پُر تَرَکه


عاشقی درد بی درمونه کاکُ                                                 کار عاشق هَمش آهُ هاکَکه


واسه مَشوق می ره عاشق تو آتیش                                     او مث شـــَمُ ئی یَم شاپرکه


عوضش همیشه مشوق بی وفان                                          تو کارش حُقه وُ دوزُ کَلَکه


آمو نَ نگار ما ایجوری نیس                                                    هنووم بین همه ی گُلا تکه


من می رم هر رو بهش سر می زنم                                       دل می دم دل می سونم کارُم یکه


نِ می خُیم هیشکه نَفَمه دُتامون                                           جاگامون هر رو بالُی سَربونَکه


دیدی آخر چه گُلی به آب دادم                                               نمدُنُسَم که حسود تو پُشتَکه


دیگه حرفام شنید میاد بیرون                                                 می گَتُم چیشُم روشن مبارکه

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

هُنُنُی کردی


گُف دیدی که چکار کردم                                                       هی حُقه سوار کردم


دلش خوب شکار کردم                                                         گفتم هُنُنُی کردی


گف می عامو آسون بود                                                       بد جوری هراسون بود


من کَلَک قطار کردم                                                             گفتم هُنُنُی کردی


گف همیشه ناز می فروخ                                                     هر جُ من می دید می گروخ


من دلش ماهار کردم                                                           گفتم هُنُنُی کردی


گف عیبَکی بود والُ                                                              دل دُ شُوَکی بود والُ


من او ر بی قرار کردم                                                           گفتم هُنُنُی کردی


گف به آبُ آتیش میزدم                                                         پس می رفتُ پیش می زدم


من جونُم نثار کردم                                                              گفتم هُنُنُی کردی


گف دل تو دلُم بیذار                                                             هی کارُم سبک نشمار


من شیر شکار کردم                                                            گُفتم هُنُنُی کردی


گف بد داری نیش می زنی                                                   چرُ دلُم آتیش می زنی


گُف حالُ که تو چنگ منه                                                       دلدار قشنگ منه


من بارُم بار کردم                                                                 تام بوگو هُنُنُی کردی

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

هَنُووَم دلُم می خُاد


هنووم دلم می خاد دوسُم بداره                                            صُب تُ صُب گُل بیچینه بَرَم بیاره


هنووم دلم می خاد تو روم بخنده                                           بشه آسمونُمون پُر از ستاره


هنووم دلم می خاد بَری قشنگی                                           گُل نرگس میون موواش بکاره


هنووم دلم می خاد که بَضی وَخَتا                                          جَر کُنه جِر بزنه لَجُم درآره


هنووم دلُم می خاد روزُی تابسون                                          حصینا ر بیچینه گوشه ی هزاره


هنووم دلم می خاد بُ مربونی                                              چاق کُنه قیلونُ زیر لبُم بذاره


هنووم دلم می خاد هر چی که خُاسم                                    زود تدارک بیبینه بُ یی اشاره


هنووم دلم می خاد بضی پَسینا                                            سِیل باغُ گُل بیریم بُ هم دُباره


هنووم دلم می خاد بُ یی اُمیدی                                           او ر تَنُ بیذارم برم اداره


هنووم دلم می خاد هَر جُ که هَسَم                                        بودونَم هیکی بَرَم چیش انتظاره


روز مرگُم باشه ای یی رو بفَمَم                                              که اَزُم سیر شده وُ دوسُم نداره


نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

وَجِ هم در


شُمُ رفتیُ مام لب وا نکردیم وَج ِ هَم دَر                                   هیچکُدُوم بُ هم صفا نکردیم وج هم در


ای شوُموُ بی جهت پُشتتِ را کردیُ رفتی                                مام پشتِ سَرت نگا نکردیم وج هم در


اَی قولُ قرارت شُمُ زیر پُ گذشتی                                          مام به قولُمون وفا نکردیم وج هم در


اَی گول می زدی ما ر وُ عاشقیت کلک بود                               مام عاشقی بی ریا نکردیم وج هم در


اَی شُمُ تو کارا همیشه لجبازی می کردی                               ما هم به شُمُ خوب تا نکردیم وج هم در


ای بیشتر وختا بهمون مَل نَمیذُشتی                                      ما هم بهت ا ــِــــتنا نکردیم وج هم در


اَی می گی که خاطر خوا نبودی همه ش دوروغ بود                    مام هیج چیزی ادعا نکردیم وج هم در


اَی تازگیا دلت به یی کِس دیگه باختی                                    مام به هیکی اکتفا نکردیم وج هم در

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

دلُم هواتِ کرده بود


اومَدم نگات کُنم دلُم هَواتِ کرده بود                                        بخدا دلُم هَوُی چیشُی سیات کرده بود


هَنووَم موواتِ اَی بییُوشونی دل می بری                                 ها عامو دلُم هَوُی مووُی کوتات کرده بود


بازم اَی خواسی اَزُم بونه بیگیری جَر بُکنی                               بی بُکُن دلُم هَوُی همی ئی کارات کرده بود


هر جُ از مهرُ وفا می خوان بگن اسم شُمان                              دل من هَوُی تُ وُ مهرُ وفات کرده بود


دَم رو صِدُی قشنگت تو گوشُم زنگ می زنه                             بی جهت نیس که دلُم هَوُی صدات کرده بود


تو نگات شرمُ حَیُی هَس که آدم حَظ می کنه                           دل هَوُی نِگُی پُر از شرمُ حیات کرده بود


هر کاری می می خُی بُکُن آمو حالُ از پیشم نرُ                        بیذُ خوب نگات کنم دلُم هوات کرده بود


نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

کوچه ی دَرنَرُ


گُف می گن دل تُ او راسا ولُوه                                              گفتمش بی خُد می گن همش چُوه


گف بچا زاغ سیات چوب زدن                                                 امودن بهم می گن گوشت خُوه


گفتمش حرف اینا ر گوش نکن                                               ئی چیا صُبَتِ دوس ناتُوه


گف دیدن هر رو از اونجُ رد می شی                                        گفتمش اونجُ کوچه ی درنرُوه


گف می گن جُی بدی پام رفته فورو                                        طرفُم خلاصه خیلی بَدکُوه


گفتمش تُ بُرُ به هَمَشون بوگو                                              یَخِشون بَری منُ و تُ نَمسُوه


گف می خام من دیگه تُ ر ول بُکنم                                        گفتمش الکی می گی اینا دُوه


گفتمش والُ حسودیشون می شه                                         بخدا کارُی اینا ریگ نو جُوه


به ضَری هَمی امامزادا قسم                                                 که دلم فقط خونه ی شُمُ کُتُوه


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 6 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

حالُ سورولو


گفتمت کار بی رضُی خدا نکن مَل نَیذُشتی                             بی خُدی هُوهُو سَر صدا نکن مل نیذشتی


گوش به حرف ما نکردی حالُ سورولو                                       رفتی ا ـــِـــتنا نکردی حالُ سورولو


گفتمت مردم سرزنش نکن کُرکُری خوندی                                خُدت میون همه زیچش نکن کُرکُری خوندی


به خُدت نگا نکردی حالُ سورولو                                             رفتی ا ـــِــــتنا نکردی حالُ سورولو


گفتمت به کسی دراندازی نکن لُودگی کردی                            بی جهت به آبروت بازی نکن لُودگی کردی


یی کمی حیا نکردی حالُ سورولو                                           رفتی ا ـــِــنتا نکردی حالُ سورولو


گفتمت حالُ که بهت اَمون می دَن شونه بالُ نَنداز                     وختی را چار ر بهت نوشون می دَن شونه بالُ ننداز


تمکین از اونا نکردی حالُ سورولو                                            رفتی ا ـــِـــتنا نکردی حالُ سورولو


گفتمت زمونه خیرُ شر داره گوشت خارُندی                              بی گُدار به آب زدن خطر داره گوشت خارُندی


کارتِ راها نکردی حالُ سورولو                                                رفتی ا ـــِــــتنا نکردی حالُ سورولو


گفتمت هر چیزی یی جُی داره دُزاریت نیفتاد                            کاکُ جون هر کاری یی رُی داره دُزاریت نیفتاد


غیرُ آشنا نکردی حالُ سورولو                                                 رفتی ا ــِــتنا نکردی حالُ سورولو


گفتمت لوطی گری رُفتُ ریز داره قبول نکردی                            زندگی پسُ پیشُ اُفتُ خیز داره قبول نکردی


آخرم صفا نکردی حالُ سورولو                                                رفتی ا ــِــتنا نکردی حالُ سورولو

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 6 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

شیرازیه


شنیدیم اومده تو شُر بُری تماشا                             هر چی بینُمون گذشته کرده حاشا


گفتم اَی ایطُو باشه بَری من اُفته                             شایدم ئی حَرفو ر کِس دیگه گفته


بایه هرجوری شده گیرش بیارم                               از خُدش تــــَـــتو قضیه ر درآرم


اومدم تو شاچراغ تو صحنُ اِیوون                              همیطُو پَر ـَــ شدم ایلُون ویلون


آخرش پرسیدم از خادم حضرت                               یی نِگُی کرد تو چیشُم از رو محبت


گُف هابله دیدمش پَری روزا بود                               آمو کار اُشتُوی دُش از اینجُ رَف زود


پُ شُ دنبالش بگرد نشین مردد                              سیدعلاءالدین حسین سید میر محمد         


ندیدیش اَی او دُ جُ جُهُی دیگه هم هس                    بُرُ سیداجِ غریب ازش نکش دَس


اگه اونجا ندیدیش بُرُ زیر قرآن                                  چرُ ماطل میکنی بُدُ همی الآن


افتاده م خلاصه هَمطُو به تکاپو                                سر قبر شاشُجا وُ قبر خاجو


بَدشَم نُوبت خاک عارفون بود                                 تربت شیخ خفیفُ روزبهون بود


هَف تَنونُ چل تَنون بُ ناتَوونی                                هر جُ رفتم ندیدم ازش نوشونی


نکنه رفته باش تو باغُ راغی                                    می رم اونجا می گیرم ازش سراغی


اومدم باغ ارم جاش خالی دیدم                              بُ تو باغ دلگشا که دیر رَسیدم


اومدم باغ خلیلی دیگه شوم بود                             بَدشَم باغ قوام که وَخ تموم بود


اومدم فَردُ تو باغ عفیف آباد                                    نَ نوشون از گُل دیدم نَ سرو آزاد


نَ تو باغ جون نَما نَ باغ موزه                                  هیچی دسگیرُم نشد امرو سه روزه


رفتم از اونجُ بَری اَرگ کریم خان                               نبودش راها شدم تو مدرسه ی خان


اومدم سَرُی مُشیر پرسُ جو کردم                            هر جُ از جَوونُ پیر پرسُ جو کردم


از تو بازار وکیلُ اردو بازار                                         اومدم مسجدِ جمعه تکُ تب دار


یی نماز حاجتی بجا اُوُردم                                     دلُم دَسَ خُدُی خُدُم سُپُردم


یی صدُی گُف واسه حلَ ئی قضیه                           یُ باید ســَدی بیری یُ حافظیه


پیش خاجه رفتمُ بُ صد تمنا                                   گفتمش از تُ می خام حلَ مُعما


تو فالُم گُف که اِقَد نکن سماجت                             او اَزت دل بریده بُرُ به سلامت

نوع مطلب : شعر های شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نوع مطلب : غذاهای معروف شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نوع مطلب : غذاهای معروف شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 5 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

¬ دوای آرد و روغن

¬ دمپخت

¬ آش سبزی

¬ آش ماست

¬ آش دوغ

¬ آب پیازک

¬ پاچه پلو

¬ قنبرپلو

¬ رنگینک

دوای آرد و روغن

این خوراک بیشتر برای عروس و دامادها و زن های زائو تهیه می شود.

مواد لازم: آرد، روغن، شکر و خرده نبات و داروی چهل گیاه که عبارت بود از ( زردچوبه، زنجبیل، دارچین، خسرودار، گل جوز، فلفل سیاه، گل خرفه، قرص کمر، فوفل، اگر ترکی، بهمن پیچ، دهان باز، دهان بسته، سیاهدانه، زیره سبز، زیره کرمانی، گل خزر، دار فلفل، هل، میخک، ریوند چینی، چشم خروس)
این دارو را به صورت آماده از عطاری های خریداری می کردند .
طرز تهیه: دارو را با آرد و روغن تفت داده، با روغن می پختند و شکر و مقداری خرده نبات روی آن ریخته، به مدت کمی روی چراغ به هم می زدند تا کلیه مواد به خوبی با هم مخلوط شده به صورت حلو ا مانندی در می آمد، سپس از ان به درون ظرف های کوچک تر ریخته پس از سرد شدن مصرف می کنند. بالا

دمپخت

مواد لازم: برنج 4 لیوان، عدس یک لیوان، هویج نیم کیلو، کلم پیچ متوسط یک عدد، ترخان و شوید و ریحان نیم کیلو، روغن سه قاشق

طرز تهیه: هویج را خرد کرده با عدس می پزند. سبزی و کلم پیچ را خرد کرده و روی اجاق کمی تفت می دهند، بعد از پختن عدس و هویج بقیه مواد را روی آن ریخته مقداری آب، کمی زردچوبه و نمک و روغن را به آن اضافه نموده و همه با هم می پزند. وقتی که آب دمپخت تمام شد و دانه های برنج نیز نرم شد آن را با حرارت ملایم دم کرده و بعد از ساعتی دمپخت حاضر است .
در صورت تمایل می توان مقدار ی پیاز داغ یا سیر داغ و یا سیر تازه به دم پخت اضافه کرد. بالا

آش سبزی

مواد لازم: گوشت چربی دار یک کیلو، نخود 400 گرم، لوبیا 400 گرم، عدس 400 گرم، تره و ترخان 200 گرم، برنج 4 لیوان، ادویه و نمکبه اندازه دلخواه
طرز تهیه: گوشت و حبوبات را هر کدام جداگانه پخته کناری می گذارند. برنج شسته شده را در مقداری آب به خوبی می پزند به طوری که دانه های برنج کاملاً نرم شود، کمی از نخود و لوبیا را کوبیده و به برنج اضافه می کنند. بعد از مقداری حرارت دادن بقیه حبوبات و سبزی خرد شده را به آن اضافه کرده نمک و زرد چوبه و فلفل در آن می ریزند و می پزند. گوشت پخته شده را از استخوان جدا کرده می کوبند و به ظرف محتوی بقیه مواد افزوده به خوبی هم می زنند تا آش جا بیفتد. به آش در حال پخت مقداری روغن و پیاز داغ اضافه می کنند . وقتی که آش حاضر شد روی آن را با پیاز داغ و فلفل تزیین می کنند. بالا

آش ماست

مواد لازم: گوشت راسته چرب یک کیلو، برنج 4 لیوان، لپه یک لیوان، ماست کیسه انداخته 2 کیلو، شوید و نعنا به اندازه دلخواه

طرز تهیه: گوشت و لپه را جدا جدا پخته کنار می گذارند. به گوشت در زمان پختن ادویه و نمک و پیاز اضافه می کنند. برنج را با کمی نمک و سبزی می گذارند در آب کاملاً می پزند تا دانه های برنج نرم شود. سپس لپه را به آن اضافه کرده تا کلیه مواد کاملاً پخته شود. گوشت پخته شده بدون استخوان رابه خوبی کوبیده به مواد دیگر می افزایند تا آب آَش بخار شود. وقتی که آش سفت شد، از روی اجاق برداشته ماست را که با کمی نمک و فلفل مخلوط نموده اند، کم کم در آش ریخته و مخلوط می کنند، تا ماست تمام شود. آش حاضر شده را درموقع صرف کردن با فلفل سیاه کوبیده تزیین می کنند. بالا


آش دوغ

مواد لازم : گوشت چرخ کرده نیم کیلو، برنج دو لیوان، لپه یک لیوان، شوید و نعنا خشک، دوغ، پیاز و نمک و زردچوبه و روغن به مقدار کم .

طرز تهیه : گوشت را با کمی زردچوبه و نمک و پیاز روی چراغ قرار داده، کمی که پخته شد لپه را روی آن می ریزند. برنج و شوید را جدا می پزند. به برنج در حال پخت کم کم آب اضافه می کنند تا دانه های برنج کاملاً نرم شود. سپس لپه و گوشت را به آن اضافه کرده و دوغ را روی آنها می ریزند و می گذارند تا کاملاً پخته شده و قوام بیاید . بالا


آب پیازک (اشکنه)

مواد لازم: پیاز چند عدد, روغن, ماست, تخم مرغ, شنبلیله, نعنا خشک, نمک و زردچوبه

طرز تهیه: پیازها را خلال کرده در روغن سرخ می کنند, وقتی که رنگ پیازها طلایی شد, زردچوبه را روی آن ریخته, کمی هم می زنند. سریع تفت می دهند تا سبزی ها نسوزد و مقداری آب و نمک به آن اضافه می کنند و می جوشانند وقتی آب پیازک حاضر شد, آن را روی نان خرد کرده ریخته, به صورت ترید مصرف می کنند.
اگر خواستند تخم مرغ به آن اضافه کنند, قبل از آماده شدن, تخم مرغ ها را در ظرفی به هم زده و یا با ماست مخلوط نموده و داخل آب پیازک می ریزند. به جای ماست می توان از دوغ هم استفاده کرد. بالا

پاچه پلو

خوراکی است مخصوص فصل زمستان وصبح ها مصرف می شود.

مواد لازم: برنج یک کیلو، گوشت چر ( دم سینه ) 5/2 کیلو، لپه یک چهارم کیلو، کشمش یک چهارم کیلو، سرکه شیره به اندازه کافی، زعفران به اندازه دلخواه

طرز تهیه: برنج و لپه و کشمش را پس از پاک کردن و شستن در ظرفی با هم مخلوط می کنند. گوشت را کف قابلمه یا دیگ قرار داده و برنج و لپه و کشمش را روی آن ریخته، زعفران رابه آن اضافه می کنند. ظرف را روی چراغ با حرارت ملایم می گذارند و مقداری سرکه شیره را روی آنها می ریزند. هرگاه که سرکه شیره در حال تمام شدن بود، باز مقداری به آن اضافه می کنند و این کار را تا زمانی که پاچه پلو کاملاً بپزد ادامه می دهند. وقتی که خوراک حاضر شد ، با نان مصرف می کنند . بالا


قنبر پلو

مواد لازم: گوشت، نخودچی گل، مغز گردو، کشمش، شیره انگور، رب انار، پیاز، زردچوبه، نمک، برنج و روغن خوبو

طرز تهیه : ابتدا گوشت و نخودچی را جدا جدا در جوقن (هاون سنگی) می کوبند. آنگاه نخودچی را الک می کنند بعد گوشت و آرد نخوچی را مخلوط کرده و چند دانه پیاز در آن کوتراش (رنده ) می کنند کوفته ریزه یا کله گنجشکی درست کرده و در روغن سرخ می کنند.
گردو، پیاز و کشمش راهم جدا سرخ می کنند هنگام دم کردن برنج کوفته ریزه و گردو و پیاز و کشمش را لای برنج می گذارند کمی دم بکشد آنگاه شیره و رب اناری را روی آن ریخته می گذارند تا برنج خوب دم بکشد حالا قنبر پلو آماده است .
این پلو چون با رب انار پخته می شود و تیره رنگ است به این نام مشهور است . بالا

رنگینک

مواد لازم : خرما ،مغز گردو، آرد ، روغن ، خاک قند یا دارچین

طرز تهیه : ابتدا مقداری خرما گرفته هسته های آن را بیرون می کشند. بعد مقداری مغز گردو را بو داده و در میان خرماها نهاده خرماها را دربشقابی می چینند تا تمام بشقابپرشود آنگاه آرد و روغن درست کرده روی خرماها را با آرد و روغن می پوشانند روی آن خاک قند و دارچین می ریزند و می گذارند تا خنک شود حالا رنگینک آماده خوردن است. بالا
نوع مطلب : غذاهای معروف شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 5 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده

شکر پنیر

مواد لازم : شکر یک کیلو، آب 600 گرم، کرم ترنر یک قاشق شربت خوری، آرد

طرز تهیه : شکر و آب را مخلوط نموده می جوشانیم، کرم ترنر را در یک استکان حل کرده به مایع اضافه نموده به خوبی می جوشانیم. به طوری که سفت شده و اگر با ته قاشق به آن ضربه ای بزنیم بشکند.

خمیر مایه را روی سطح صاف ( سنگی یافلزی ) که کاملاً چرب شده باشد به مدت پنج دقیقه گذاشته سپس آن را به قدری ورز می دهیم تا رنگ آن سفید شود. آن گاه خمیر مایه را روی سطح صافی پهن کرده به وسیله چرخ یا قیچی به قطعات کوچک تقسیم می کنیم و با آرد مخلوط نموده فر یا تنور می گذاریم تا کاملاً خشک شده، حالت چسبندگی خود را از دست بدهد و بعد از سرد شدن مصرف می کنیم.
 

شامی

مواد لازم: گوشت راسته چرب یک کیلو، آرد نخود چی نیم کیلو، تخم مرغ یک عدد، پیاز و زردچوبه و نمک به اندازه کافی .

طرز تهیه: پیاز را روی گوشت چرخ کرده یا کاملاً کوبیده شده، رنده ( کوتراش ) می کنند و زرد چوبه و نمک و تخم مرع و آرد نخودچی به آن اضافه نموده، به خوبی ورز می دهند. ماهی تابه را با مقداری روغن روی اجاق می گذارند از خمیر اولیه به اندازه یک نارنگی جدا کرده ، در کف دست به صورت گرد در می آورند و در روغن داغ سرخ می کنند. درصورت تمایل کلیه شامی ها را در آخر کار توی ماهی تابه چیده، مقداری رب گوجه فرنگی و آب لیمو به آن اضافه می کنند و یا چند عدد گوجه فرنگی را قطعه قطعه کرده روی آن گذاشته کمی حرارت می دهند. بالا


کوفته هلو

مواد لازم : گوشت چرخ کرده بدون چربی یک کیلو، آرد نخودچی نیم کیلو، تخم مرغ 2 عدد ، پیاز بزرگ 2 عدد ، هویج نیم کیلو ، کشمش ، نعنای خشک، پیاز ، زردچوبه ، نمک ، شکر و آبلیمو به اندازه دلخواه، روغن خوبو .
 
طرز تهیه : گوشت چرخ کرده را با آرد نخودچی و تخم مرغ و پیاز رنده کرده و زردچوبه و نمک مخلوط کرده، خوب ورز می دهند. دو عدد پیاز بزرگ را خلال نموده، سرخ می کنند و در پایان کشمش را روی آن ریخته، کمی تفت می دهند. (بعضی ها در خمیرمایه اولیه مقداری هویج یا مقداری نرگسی می ریزند)از خمیرمایه اولیه به اندازه یک هلو جدا کرده روی کف دست پهن می کنند و مقداری پیاز داغ و کشمش وسط آن قرار می دهند. خمیر پهن شده را دور کشمش و پیاز داغ جمع کرده، به صورت گلوله ای در می آورند. هنگامی که کوفته ها آماده شد کمی آنها را تفت می دهند تا کمی سرخ شود. سپس مجدداً پیاز داغ گرفته و مقداری آب در آن ریخته می گذارند تا خوب بجوشد، مقداری هویج رنده شده (کوتراش) را با زردچوبه و نعنای خشک و روغن به آن اضافه نموده، به جوش می آورند. سپس کوفته ها را یکی یکی به داخل آن می اندازند. در صورت تمایل می توان دو قاشق غذاخوری برنج درآب ریخت . عده ای برای چاشنی ( مزه ) غذا از سرکه و شیره استفاده می کنند و عده ای هم از شکر و آبلیمو استفاده می کنند یعنی زمانی که دانه های برنج کاملاً نرم شد به دلخواه چاشنی غذا را به آن اضافه می کنیم. عده ای پس از اینکه کوفته ها را کشیدندروی آنها نعنا داغ می ریزند حالا کوفته هلو آماده است. این خوراک خوشمزه را معمولاً شیرازی ها در هنگام افطار در ایام ماه مبارک رمضان صرف می کنند. بالا

 
مواد لازم: گوشت چرخ کرده نیم کیلو، نخود 300 گرم، برنج یک کیلو یا پنج لیوان، سبزی ( جعفری، شوید، تره، ترخان) یک کیلو کشمش، پیاز خلال شده سرخ کرده، نمک، زردچوبه، فلفل به اندازه دلخواه
طرز تهیه: گوشت را با پیاز چرخ کرده و نخود را که از قبل در آب خیس کرده اند با گوشت چرخ کرده دوباره چرخ می کنند . یک لیوان از برنج ها را برداشته و بقیه را با مقداری از سبزی ها چرخ می کنند و سپس تمام مواد چرخ شده را با کمی فلفل و نمک به هم مخلوط نمودهبه خوبی ورز می دهند و درصورت لزوم تمام مواد را یک دفعه با هم چرخ می کنند .
پیاز خلال شده و کشمش را تفت داده، در ظرفی ( دیگ یا قابلمه ) مقداری آّب ریخته سبزی و بقیه نخود چرخ شده را درآن ریخته، زرد چوبه و فلفل و نمک به آن اضافه می کنند وقتی که آب جوش آمد از مواد چرخ شده به اندازه یک پرتقال نسبتاً بزرگ جدا کرده وسط آن کشمش و پیاز داغ گذاشته و به صورت گلوله ای در می آورند، این گلوله را بین دو کف دست به قدری می گردانند که کاملاً سفت شود و در آب جوش می اندازند. در قدیم به جهت باز نشدن کوفته ها اولین کوفته را با نام سنگ و بقیه را را نام دخترهای خانواده و یا آَشنا به درون آب جوش می انداختند. آنگاه یک لیوان برنج را که کنار گذاشته اند در ظرف محتوی کوفته ها ریخته مقداری روغن به آن افزوده، حرارت می دهند تا قوام بیاید و سپس مصرف می کنند. بالا

خورشت سبزی

مواد لازم: گوشت نیم کیلو، سبزی ( گیشنیز، اسفناج، تره، جعفری، شنبلیله) یک کیلو، سیب زمینی به اندازه دلخواه، پیاز یک عدد، لوبیا، زردچوبه، نمک به مقدار دلخواه

طرز تهیه: گوشت را با یک عدد پیاز خرد شده سرخ کرده و سپس زردچوبه و شنبلیله را روی آن ریخته تفت می دهند. سبزی پاک کرده را خرد کرده و با گوشت کمی تفت می دهند و لوبیا روی آن ریخته با آب می پزند. وقتی که گوشت و لوبیا پخته شد، سیب زمینی و آبلیمو به آن اضافه کرده حرارت می دهند، تا خورشت قوام بیاید بعد مصرف می کنند. بالا


 
نوعی حلوا و شیرینی است که بیشتر در جشن ها و عزاداری ها به مصرف می رسد.

مواد لازم : آرد برنج یک کیلو ، آرد سفید نیم کیلو، گلاب دو شیشه، زعفران نیم مثقال، زرده تخم مرغ ده عدد، روغن یک کیلو، شکر سه کیلو، خلال بادام صد گرم .

طرز تهیه : آرد برنج و آرد سفید را تفت ( بو ) می دهند و روغن را به آن اضافه کرده سرخ می کنند. شکر را با آب جوشانده و شیره شکر و گلاب رابه آرد سرخ کرده اضافه نموده خلال بادام را در آن ریخته خوب می پزند. در حین پختن زعفران را دم کرده و به آن می افزایند. قبل از آن که حلوا کاملاً پخته شود. زرده های تخم مرغ را در ظرفی خوب به هم زده با حلوا مخلوط می کنند تا کاملاً سفت و پخته شود.
وقتی حلوا پخت آن را در دیس یا سینی یا کاسه ریخته با پشت یک قاشق چرب به آن حالت می دهند بعد با خلال پسته تزیین کرده، پس از سرد شدن مصرف می کنند . بالا

حلیم بادمجان

از این خوراک به عنوان آش ارمه داری نیز استفاده می شود .

مواد لازم : گوشت چرب دم سینه 750 گرم، برنج 5/1 لیوان، بادمجان 5/2 کیلو ، کشک سائیده، پیاز داغ، نعنا داغ، گردو کوبیده به اندازه دلخواه.

طرز تهیه : گوشت را جداگانه می پزند، بادمجان را پخته و وقتی نیم پز شد، برنج و آب گوشت را به آن اضافه می کنند. پس از پخته شدن آنها را می کوبند و با گوشت کوبیده شده مخلوط نموده روی شعله چراغ قرار می دهند. وقتی که آب آن نزدیک به تمام شدن بود، کشک سائیده شده را به آن اضافه کرده کمی دیگر می پزند تا مقداری سفت شود. سپس آن را در ظرف ریخته، روی آن را با پیاز داغ و گردو تزیین کرده، مصرف می کنند. بالا


 
مواد لازم: قند خرد کرده و کوبیده یک کیلو، بادام پوست گرفته نیم کیلو، تخم مرغ ده عدد، هل یک قاشق .

طرز تهیه: قند خرد کرده را با بادام چرخ می کنند تا روغن بیاندازد. تخم مرغ هارا شکسته قند و بادام را به آن اضافه می کنند تا خمیر مایه ای به دست آید. سپس خمیر را به صورت مفتول هایی در آورده با کارد یا چاقو آنها را به قطعات کوچک می برند. قطعات بریده شده را در یک سینی گذاشته و حرارت ملایم تنور یا فر قرار می دهند تا پخته شود بعد از سردشدن مصرف می کنند. بالا


 
مواد لازم و طرز تهیه : گوشت لاشه گوسفندی را از استخوان جدا نموده ریز ریز می کنند. وقتی گوشت آماده شد، آن را در ظرفی ریخته، روی اجاق قرار می دهند و گوشت را در چربی های خودش می پزند و سرخ می کنند.
شکنبه گوسفند را پاک کرده و تمام پرزهای آن را می تراشند. به طوری که شکنبه به صورت کیسه ای با جدار بسیار نازک در آید. موقع تراشیدن وپاک کردن باید کاملاً مواظب بود که شکنبه سوراخ نشود. آنگاه گوشت پخته شده را با تمام چربی و روغن هایی که اطرافش را گرفته به درون شکنبه ریخته، در آن رابسته می گذارند سرد شود . و در زمستان و مسافرت و مواقع لازم از آن به صورت های مختلف استفاده می نمایند.
کسانی که امکان تهیه قورمه را شخصاً نداشتند می توانستند مقداری از آن را از بازار خریداری کنند.
تهیه قورمه در اواخر پاییز و آذوقه ای بود برای فصل سرما و زمستان بالا


نوع مطلب : غذاهای معروف شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 5 اسفند 1390 :: نویسنده : سهیل افتاده
 

مواد لازم : برنج یک کیلو، شکر یک کیلو، روغن ، زعفران ، مغز پسته و بادام و خلال نارنگی .

طرز تهیه : برنج را که از چند ساعت قبل در آب خیس کرده اند، با آب در ظرفی روی اجاق گذاشته کمی زردچوبه به آن اضافه می کنند و یکی دو جوش می دهند . شکر را با دو لیوان آب جوشانده، به صورت شیره شکر در می آورند و درضمن یک قاشق چایخوری زعفران ساییده شده را در آب جوش حل کرده، به شیره شکر اضافه می کنند و دو قاشق روغن نیز به آن می افزایند . برنج را دم می کنند و قبل از دم کشیدن کامل، با کفگیر به داخل سینی یا چلوصافی ( ترش باله ) ریخته، شیره شکر را روی آن پاشیده ، با هم مخلوط می کنند. سپس برنج را دوباره در داخل دیگ یا قابلمه ریخته ،روی حرارت ملایم دم می کنند. پس از دم کشیدن شکر پلو ، خلال بادام پسته و خلال نارنگی را شیرین کرده را روی آن ریخته مصرف می کنند.

شکر پلو را در شیراز همیشه با خورشت قیمه صرف می کنند. بالا

مواد لازم: چغندر یک دانه، برنج یک لیوان و نیم ، گوشت چرخ کرده نیم کیلو، لپه نصف لیوان ، انار، نعناخشک وپیاز داغ به اندازه کافی .

طرز تهیه: چغندر را کوتراش ( رنده ) کرده می پزند . گوشت کوبیده یا چرخ کرده را به صورت کوفته ریزه ( گلوله هایی به اندازه یک فندق) در می آورند. برنج و کوفته ریزه و نعنا خشک و پیاز داغ را به چغندر در حال پختن اضافه می کنند. وقتی که برنج پخته شد، آب انار به آن افزوده و می گذارند به خوبی بپزد . در صورتی که آب انار ترش باشد ، یک یا دو استکان شکر به آن اضافه می کنند. وقتی که آش به اندازه دلخواه سفت شد آن رادر ظرف ریخته روی آن را با نعنا و پیاز داغ تزیین می کنند. بالا


قورمه به

مواد لازم: گوشت راسته چربی دار 400 گرم، به یک کیلو، لپه یک لیوان، آبلیمو و شکر به اندازه دلخواه، زعفران.

طرز تهیه: گوشت را به صورت تکه های کوچک در آورده با پیاز و زردچوبه و نمک تفت می دهند. سپس آب روی آن ریخته و لپه را به آن اضافهمی کنند. به را پاک کرده به قطعات کوچک در می آورند و بعد از پختن گوشت، لپه و به را به آن افزوده حرارت می دهند تا بپزد. بعد آبلیمو و شکر و زعفران آن را روی گوشت ریخته، می گذارند تا قورمه قوام بیاید. بالا

دوپیازه

مواد لازم: سیب زمینی ( الو )، پیاز داغ، گوجه فرنگی یا رب گوجه فرنگی، نمک، ادویه، روغن

طرز تهیه: سیب زمینی را آب پز کرده، بعد از پختن پوست آن را کنده به قطعات کوچک خرد می کنید و با پیاز داغ و گوجه فرنگی یا رب گوجه فرنگی مخلوط نموده به آن نمک و ادویه زده درکمی روغن تفت می دهید و با نان مصرف کنید در دو پیازه می توان از گوشت خرد کرده یا چرخ شده و قارچ ودمبل و امثال آن استفاده کرد. بالا

یخنی نخود

مواد لازم : گوشت نیم کیلو ، نخود 2 لیوان ، سیب زمینی متوسط 2 عدد ، پیاز ، نمک ، زردچوبه، به اندازه دلخواه

طرز تهیه : گوشت و نخود و پیاز و زردچوبه و نمک را در ظرفی ریخته آب به آن اضافه می کنند و روی اجاق حرارت می دهند تا پخته شود .سپس سیب زمینی ها را شسته ، به داخل آب گوشت می اندازند. وقتی که یخنی کاملاً پخته شد، آب آن را برای تهیه ترید جدا کرده، پوست سیب زمینی ها را کنده، کلیه مواد پخته شده را کوبیده به مصرف خوراک می رسانند. بالا

رب پلو

مواد لازم: برنج یک کیلو، رب انار یک لیوان، گردو یک لیوان، کشمش نصف لیوان، شکر به اندازه کافی (بستگی به ترشی مزه رب دارد )، پیاز بزرگ دو عدد، روغن

طرز تهیه: پیازها را خلال کرده سرخ می نمایند . بعد ازسرخ شدن، کشمش و گردو را با آن تفت می دهند. رب انار و شکر را جوشانده و دو قاشق روغن به آن اضافه می کنند.
مقداری آب را به جوش آورده و برنج ها را که از چند ساعت قبل خیس کرده اند در آب جوش می پزند و به صورت چلو دم می کنند. قبل از آن که برنج کاملاً دم بکشد آن را از روی اجاق برداشته با کفگیر ( اسم ) کم کم به داخل چلو صافی (ترش باله ) ریخته ، از محلول رب و شکر کم کم به آن اضافه کرده، مخلوط می کنند. سپس برنج را در دیگ یا قابلمه ریخته، باقیمانده رب و شکر را به آن می افزایند . وقتی که بخار اطراف برنج را پوشاند ، کشمش و گردو و پیاز داغ را وسط آن گذاشته ، دم می کنند . کمی بعد رب پلو حاضر و آماده است . بالا


کلم پلو

مواد لازم: برنج 4 لیوان، کلم سر ( قمری) 5/0 کیلو، گوشت چرخ کرده 300گرم، آرد نخودچی 250 گرم، سبزی ( ترخان، شوید، ریحان وتره) پاک کرده نیم کیلو، پیاز، نمک، زرد چوبه و روغن به اندازه کافی

طرز تهیه: گوشت چرخ شده را با پیاز رنده کرده و آرد نخودچی و مقداری نمک و زردچوبه را مخلوط نموده و به خوبی ورز می دهند، به طوری که خمیر آماده شده به دست نچسبد و سپس آنها را در چلو صافی ( ترش باله ) ریخته تا آب آن خارج شود و با کمی آبلیمو در روغن سرخ می کنند. برنج را که از قبل خیس نموده اند در قابلمه ای که آب جوشان دارد ریخته، کمی زردچوبه به آن اضافه می کنند .وقتی دانه های برنج کمی نرم شد آن را صاف کرده مقداری آب روی آن می ریزند تا آبریس برنج خارج شود.
کلم و سبزی را در صافی با برنج مخلوط می کنند. سپس برنج را در قابلمه ریخته، کمی آب و روغن روی آن می ریزند. بعد از آن که بخار در قابلمه جمع شد برنج را دم می کنند. و بعد از مدتی ( در حدود یک ساعت ) کوفته ریزه ها را وسط برنج گذاشته، مجدداً دم می کنند و وقتی برنج حاضر شد یا دم کشید در دیس و سینی ریخته صرف می کنند. بالا

بادام سوخته

نوعی شیرینی است که قنادها تهیه و به فروش می رسانند.

مواد لازم : 2 کیلو شکر ، یک کیلو بادام، آب 700 گرم ، روغن 100 گرم ، آب لیمو 1 استکان

طرز تهیه : شکر و آب را مخلوط نموده و به مدت 5 دقیقه می جوشانیم. بادام ها را شسته، داخل آّب و شکر ریخته خوب مخلوط می کنیم و حرارت می دهیم، تا دانه های شکر اطراف بادام ها را گرفته و خشک شود. پس از سرد شدن، مایه بدست آمده را با غربال درشت بیخته و شکرهای خارج شده را با حرارت ملایم آب کرده، روغن و آبلیمو را به آن اضافه می کنیم و بادام ها را در آن ریخته کاملاً مخلوط می کنیم .
تمام محتویات ظرف را داخل یک سینی که به خوبی چرب شده باشد ریخته، بعد از سرد شدن با پشت قاشق یا وسیله شبیه به آن روی آنها می کشیم تا بادام ها از هم جدا و دانه دانه شود و بعد آماده مصرف است . بالا


یخنی عدس کلم

مواد لازم: گوشت نیم کیلو، عدس پاک کرده نیم کیلو، کلم قمری یا کلم سر سه عدد، پیاز، لیمو عمانی، ادویه ( گوشت یخنی باید چرب و اگر دم سینه باشد بهتر است )

طرز تهیه: پوست کلم را جدا کرده آنها را قاچ می کنند و گوشت و عدس و کلم را در قابلمه ریخته، پیاز خرد کرده و زردچوبه و نمک و فلفل به آن افزوده، آب به آن اضافه کرده، روی آتش می گذارند تا پخته شود. قبل از پخت کامل چند عدد لیمو عمانی را سوراخ کرده به محتویات ظرف اضافه می کنند ( یخنی نخود لیمو عمانی لازم ندارد ) وقتی خوراک پخته شد آب آن را جهت ترید کنار گذاشته، آب لیمو عمانی ها را روی آن می فشارند. بقیه مواد را که شامل گوشت از استخوان جدا شده، عدس و کلم است کوبیده و مصرف می کنند. بالا


نوع مطلب : غذاهای معروف شیرازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


هر درگاه دارای دو نگاره است كه در دو طرف به صورت تصویر آینه‌ای رو به روی هم قرار دارند. ظاهراً اتاق های دو طرف ایوان حمام یا دستشویی بوده است. در هر درگاه اتاق ها دو نگهبان نیزه دار ایستاده اند، كه به بیرون درگاه، یعنی به ایوان، نگاه می كنند. در دست نفر اول هر درگاه، سپری بافته شده از چوب بید قرار دارد.

در ورود به تالار اصلی با نگاره ی شاه مواجه می شویم كه در حال ترك كاخ است. روی سر تاج طلای بلندی با لبه ای كنگره دار دارد و جعد مو، كه روكشی از فلز داشته، به وضوح پیداست. از سوراخ های كوچكی كه روی گردن و سینه و یا روی مچ شاه است معلوم می شود كه او گردن بند و دست بند داته است. دو ملازم، با قدی به مراتب كوچكتر، شاه را همراهی می كنند. در دست یكی از این دو، كه ریش دارد، یك چتر آفتابی است تا وقتی شاه كاخ را ترك میكند، از تابش خورشید در امان باشد. ظاهراً این ملازم از نظر مقام از دیگری بالاتر است، زیرا كه در هر دو درگاه پیش از آن دیگری قرار گرفته است. نفر دوم بدون ریش است، با یك دست مگس پرانی را روی سر شاه نگه داشته و روی دست دیگر حوله ای انداخته است. در هر طرف این نگاره یك نبشته ی سه زبانی وجود دارد. ترتیب این نبشته ها طوری است كه متن فارسی از دو طرف، اولین نبشته ای است كه در وسط و متن بابلی رو به داخل است: « داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه كشورها، پسر ویشتاسب هخامنشی این كاخ را ساخته است »

آن روزها هم مانند امروز داریوش به هر بیننده ای تفهیم می كند كه تصاویر، نوشته ها و تمامی كاخ به فرمان او ساخته شده است. باید فراموش نكنیم كه این نبشته، همان نبشته ای است كه ف. گروته فند به كمك آن توانست برای نخستین بار خط میخی فارسی باستان را بازبخواند.

از تالار اصلی، دو در به طرف شمال، به دو اتاق بزرگ كه سقف هر كدام بر چهار ستون لمیده بود، گشوده می شود. نگاره های هر دو در یكی است. دوباره با شاه روبرو می شویم كه این بار در حال وارد شدن از اتاق های درئنی به تالار است. در این جا هم گردن بند و دست بند به چشم می خورد و شاه تاجی بر سر دارد كه در اصل پوششی از ورقه ی طلا داشته است. وجود شیاری مثلثی شكل روی چانه ی داریوش جلب توجه میكند. ظاهراً ریش شاه در این نگاره از جنس دیگری بوده است: از سفالی مخصوص به رنگ آبی مصری ویا حتی از سنگ لاجورد، در هنر هخامنشی رنگ آبی ریش بسیار مورد توجه بوده است و قطعات زیادی از آن در صفه ی تخت جمشید پیدا شده است. شاه را همان ملازمان درگاه جنوبی همراهی می كنند. الا این كه این جا در درون كاخ، نیازی به چتر آفتابی نیست. ملازم ریش دار – چون چتر ندارد – دست هایش را روی هم گذارده است. ظاهراً این ژست مخصوص همه ی خدمتكارانی است كه در حال گوش به فرمانی بودند. در زمان شاهان بعدی هخامنشی به این رفتار بیش از پیش توجه می شود.

1

داریوش در حال ترك كاخ خود، ملازمی چتری آفتابی روی سر او گرفته است. تاج شاه روكشی از ورق طلا داشته است. سوراخ هایی كه در نگاره تعبیه شده معلوم می كند كه شاه گردن بندی نیز بر گردن داشته است.

به اتاق های جبهه ی شمالی و چمد اتاق جانبی آن توجه بیشتری شده. این اتاق های جانبی مجموعاً پنج باب اند كه به یك اتاق می توان مستقیماً راه یافت. در دیوار غربی و شرقی، دو در كاملاً رو به روی هم ساخته شده و پستوی كوچكی در سمت شمال، پشت این درها قرار دارد. درگاه های شرقی و غربی اتاق شماره ی 6 با هم هماهنگی ندارند، اما نگاره ی آن با هم برابرند. بر بدنه ی جنوبی هر دو درگاه خدمتكاری نقش شده كه در دستی روغن دان و در دست دیگر حوله ای گرفته است. بر بدنه ی شمالی، خدمتكاری دیگر با عودسوز و سطل زغال نقش شده است. یك در دیگر به اتاق جانبی قسمت جنوبی باز می شود كه به تالار اصلی راه ندارد. در نگاره ی درگاه این اتاق، هر دو خدمتكار درهای شرقی و غربی با هم نقش شده اند یعنی در هر دو طرف، هم خدمتكارانی كه حوله و روغن دان و هم خدمتكارانی كه عودسوز و سطل زغال در دست دارند در حال ورود به اتاق خصوصی اند. متاسفانه این قسمت از كاخ به شدت آسیب دیده و نمی توان به كاربرد تك تك اتاق ها پی برد. در درگاه اتاق شمال غربی كاخ هم، كه به اندازه ی اتاق قبلی ولی با دو پستو است، باز هم دو خدمتكار یاد شده به چشم می خورند.

2

ستون ها و نگاره های ستون پایه ی تالار شرقی آپادانا در پرسپولیس

3

سر ستون با نقش گاو نر در پرسپولیس


43

لوح طلایی یافت شده در پوسپولیس


4

مشخصات نقش برجسته نمایندگان و سفرا در پرسپولیس

5

كاخ داریوش شاه با مدخلی با ابهت و چارچوب پنجره های رو به شمال


6

قسمت شمالی پلكان آپادانا در پرسپولیس، در دو ردیف پایین اشراف زادگان و صاحب منصبان عالی رتبه حكومت ایستاده اند، در قسمت بالا مركب سلطنتی به حضور پادشاه و ولیعهد آورده می شد.

7
داریوش در حال ورود به تالار مركزی كاخ خود. دو ملازم با مگس پران و حوله ی عرق گیر، او را همراهی می كنند. نگاره در اصل تاج و گردنبند و بازوبندی زرین داشته است و ریش شاه از سنگ لاجورد گران بها بوده استنوع مطلب : آثار باستانی فارس، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سهیل افتاده
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


با زدن یک کلیک ما را در گوگل محبوب کنید+1
[cb:blog_page_title]
پیوندهای روزانه
لینک های مفید
تاریخ : [cb:post_create_date] | [cb:post_create_time] | نویسنده : [cb:post_author_name]
[cb:post_body1][cb:post_body2]
[cb:post_continue_link]

طبقه بندی: [cb:post_category_name]، 
برچسب ها: [cb:post_tag_name]،  
دنبالک ها: [cb:post_related_link_name]،  

تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::      [cb:pages_no]  

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
if (document.layers || document.all) window.onload = StartAll;

جاوا اسكریپت

[cb:blog_page_title]
تاریخ : [cb:post_create_date] | [cb:post_create_time] | نویسنده : [cb:post_author_name]
[cb:post_body1][cb:post_body2]
[cb:post_continue_link]

طبقه بندی: [cb:post_category_name]، 
برچسب ها: [cb:post_tag_name]،  
دنبالک ها: [cb:post_related_link_name]،  

تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::      [cb:pages_no]  

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic