گردشگری در استان فارس و مکانهای دیدنی و جالب شیراز
زندگی لحظه های با هم بودن است
پنجشنبه 2 آذر 1391 :: نویسنده : سهیل افتاده

درس هفتم

1- نظم چیست؟
قرار دادن وسایل و اشیاء را در جای مخصوص خود و به موقع انجام دادن کارها را نظم می گویند.

2- آیا نظم تنها این است که وسایل خود را در جای مخصوصی قرار دهیم؟
خیر،انجام دادن کارها در زمان مشخص و قرار گرفتن هر چیز و هر کاری در جای خود.

3- چرا کسانی که برای انجام دادن کارهای خود برنامه دارند موفق ترند؟
زیرا می دانند در چه ساعتی چه کارهایی را باید انجام دهند و در انجام کارها هیچ گاه احساس نگرانی نمی کنند و برای انجام دادن هر کاری زمان مشخصی در نظر گرفته اند.

4- داشتن برنامه چه کمکی به ما می کند؟

کارهای خود را بهتر انجام می دهیم و ازانجام دادن کارهای ضروری غافل نمی شویم.

5- خانواده ها برای انجام چه کارهایی می توانند برنامه تهیه کنند؟
برنامه روزانه ، برنامه غذایی ، برنامه درسی ، برنامه رفتن به مهمانی ، برنامه عید دیدنی ، برنامه مسافرت ، برنامه دید و بازدید ، برنامه مسابقات ورزشی و....

6- افرادی که نظم را رعایت نمی کنند ، با چه مشکلاتی روبرو می شوند؟
وسایل خود را در جای مخصوصش نمی یابند و وقت زیادی برای پیدا کردن وسایل هدر می رود و در کارها موفق نیستند.

درس هشتم

1- کسی که سرپرستی و هدایت یک گروه کوه نوردی را برعهده دارد وهمه ی اعضای گروه از او اطاعت می کنند.....(رهبر)....گروه یا ....(سرگروه).... نامیده می شود.

2- در یک تیم کوه نوردی چه کسی رهبر یا سرگروه نامیده می شود؟
کسی که همه ی اعضای گروه از او اطاعت می کنند و گوش به فرمان او هستند.

3- رهبر یک گروه کوه نوردی در چه مواردی با اعضای گروه خود مشورت می کند؟
زمان حرکت گروه ، انتخاب مسیرها ، مکان توقف ، جا و زمان استراحت ، زمان برگشت و…

4- کدا م یک از اعضای خانواده در تصمیم گیری پدر خانواده نقش مهمی دارد؟           ((مادر))

5- چرا خانواده به سرپرست یا رهبر خانواده نیاز دارد؟
   الف) در مواقع حساس تصمیمات لازم را بگیرد        ب)نیازهای اقتصادی اعضای خانواده را تامین کند.
     ج) مشکلات اعضای خانواده را بشناسد و برای حل آن ها برنامه ریزی کند د)مقرراتی بوجود آورد که با پیروی از آن  ها اعضای خانواده در کارهای خود موفق شوند.

6- کدامیک ازاعضای خانواده می توانند رهبر و سرپرست خانواده باشد؟         ((پدر))

7- در خانواده شهدا و خانواده های دیگری که از نعمت پدر محروم هستند سرپرست خانواده کیست؟ و چه وظایفی برعهده دارد؟             مادر ، مادر می کوشد تا ضمن انجام دادن وظایف پدر ، وظایفی مادری خود را نیزبه خوبی انجام دهد تا فرزندانی متعهد و موفق تربیت کند.

8- اعضای خانواده نسبت به رهبر خانواده چه وظایفی دارند؟
در تامین نیازهای خانه سرپرست خانواده را یاری کنند ، در حل مشکلات با پدر همفکری کنند و از دستورات ومقررات او پیروی نمایند.

9- چرا هر گروهی برای رسیدن به اهداف خود به رهبر نیاز دارد؟
تا از تفرقه دوری کنند و به حرف رهبر گروه توجه نمایندو با استفاده از فکر و نظر اعضای گروه بهترین روش را برای رسیدن به هدف انتخاب نمایند

10- چرا رهبر خانواده باید به نظریات دیگر اعضای خانواده نیز توجه کند؟
پدر خانواده نظرات و انتقادهای سایراعضای خانواده را می پذیرد و برای هر چه بهتر شدن روابط خانوادگی از فکرو اندیشه ی اعضای خانواده استفاده می کند.

درس نهم

1- در یک سفر کوه نوردی با چه مشکلاتی ممکن است روبرو شوید؟
خستگی ، تشنگی ، گرسنگی ، سردی هوا ، مجروح شدن ، سختی مسیر راه ، خطرحمله حیوانات وحشی و...

2- یک خانواده ممکن است در زندگی با چه مشکلاتی روبرو شوند؟
مشکلات مالی و اقتصادی ، ازدست دادن سرپرست خانواده ، بیماری سخت وطولانی ، مشکلات ناشی از سیل ، زلزله ،جنگ ، تصادف و آتش سوزی و....

3- وظایف اعضای خانواده در برابر مشکلات چیست؟
مقاومت دربرابرمشکلات و تحمل آن ها و تلاش برای رفع این مشکلات با همکاری وکمک دیگران

4- شما به عنوان عضو خانواده ی خود ، برای رفع مشکلات خانواده به پدر و مادرتان چه کمکی می توانید بکنید؟
در برابر مشکلات مقاومت کرده و با پدر ومادرهمفکری نموده ودر حل مشکلات وانجام دادن کارها به آن ها کمک کنیم.

درس دهم

1- آیا اگر هر یک از اعضای خانواده به کار شخصی خود مشغول باشد ، مشکلات خانواده حل می شود؟چرا؟
خیر ، زیرا مشکلات با همیاری و همکاری حل می شود و گاه مشکلاتی در زندگی بوجود می آید که نیاز به همکاری و همفکری همه ی اعضای خانواده دارد و به تنهایی قابل حل نیست

2- آیا بدون همیاری با یکدیگرو از خود گذشتگی اعضا خانواده می تواند بر مشکلات خود غلبه کند؟چرا؟
خیر ، زیرا مشکلات خانواده مشکلات یک گروه است وبرای رفع آن همه ی افراد گروه باید تلاش کنند وبا همفکری وهمکاری یکدیگرآن مشکلات را برطرف سازند.

3- ازخود کذشتگی یعنی چه؟

یعنی انسان قبل ازاینکه به فکرسلامت ورفاه وسعادت خود باشد به فکرسلامت ورفاه وسعادت دیگران است و کار دیگران رابرکارخود مقدم می دارد.

4- خانواده ای که اعضای آن نسبت به هم ازخود کذشتگی دارند چگونه است؟

   الف- یکدیگررا دررفع مشکلات یاری می کنند    ب- ازعلاقه شخصی خود به خاطره دیگراعضامی گذارند

   ج- موفقیت وشکست سایراعضا برای آنان اهمیت دارد       د- کانون خانواده گرم وصمیمی است.

5- خانواده ای که اعضای آن نسبت به هم ازخود کذشتگی ندارند چگونه است؟

   الف- به مشکلات یکدیگرتوجه ندارند.                ب- هرکس به فکرکارشخصی خود است.

   ج- موفقیت یاشکست سایراعضا برای آن ها اهمیت تدارد       د- کانون خانواده گرم وصمیمی نیست.

6- ما درخانواده چه وظایفی برعهده داریم؟

    1- نسبت به اعضای خانواده ی خود ازخودکذشتگی داشته باشیم.     2- نظم رارعایت کنیم.                                              3-  به نقش خوددرخانواده عمل کنیم  .   4- احساس مسئولیت داشته باشیم .     5- دربرابرمشکلات مقاومت کنیم.              رهبروسرپرست خانواده اطاعت 

در س یازدهم

1- شما به جز اعضای خانواده ی خود چه کسانی را می شناسیدوبا آن هاارتباط دارید؟
دوستان،همکلاسی ها،همسایگان،بچه های محل،خویشاوندان

2- میان اعضای یک گروه دوستی چه روابط واحساساتی برقرار است؟
اگرمدتی یکدیگر را نبینند،دلتنگ می شوند – اگرکسی یکی ازاعضای گروه را بیازارد دیگر اعضای گروه آزرده می شوند وازاودفاع می کنند – ازاینکه در کنار یکدیگرهستندلذت می برند – برای یکدیگرارزش واحترام قائل هستند.

3- گروه دوستی چه ویژگی هایی دارد؟
روابط میان آنها صادقانه،پایداروصمیمی است – تعداداعضای این گروه کم است – نسبت به هم وفادار هستند وفرد را به خاطر خودش دوست دارند.

4- آیا اعضای گروه کلاسی مدرسه شما می تواند یک گروه دوستی محسوب شود؟چرا؟
خیر،زیرا بین افراد همکلاسی روابط عاطفی کمی دیده می شود و حتی با بعضی از همکلاسی ها رابطه ای هم نداریم

5- آیا گروه کلاسی را می توان گروه دوستی نامید؟       خیر

6- چرا ما نسبت به دوستان خود احساس صمیمیت داریم وبا آنها با محبت رفتار می کنیم؟
از انجا که مادر گروه دوستی قرار داریم وروابط عاطفی متقابل در گروه دوستی وجود دارد بنابراین مانیز نسبت به دوستان خود احساس صمیمیت داریم وبا آنها با محبت رفتار می کنیم.

7- خانواده و گروه دوستی را با یکدیگر مقایسه کنید؟
در هر دو گروه روابط عاطفی وجود دارد وافراد نسبت به یکدیگرمحبت دارند و تعداد هر دو گروه کم می باشد ودرهر دوگروه برای رفع مشکلات یکدیگر را یاری می کنند.

درس دوازدهم

1- گروه محلی چه نوع گروهی است؟
مجموعه ای از افراد یک محل که برای انجام فعالیت های مشترک مربوط به آن محل به دور هم جمع می شوند گروه محلی می گویند.

2- گروه های محلی به چه منظوری تشکیل می شوند؟
برگذاری جشن های مذهبی ، جشن های دهه فجر ، مراسم سوگواری ، تشکیل هئیت های مذهبی و عزاداری وبرطرف کردن برخی از مشکلات محل

3- آیا بسیج یک گروه محلی است؟چرا؟
خیر،زیرا اعضای بسیج ازافراد محله های مختلفی تشکیل می شود.

4- هدف از تشکیل گروه محلی چیست؟
انجام فعالیت های مشترک و رفع مشکلات محل خود از طریق افراد محل

5- چند نمونه از گروه های محلی را نام ببرید؟

شورای محل ،بسیج محل،گروه ورزشی محل،هئیت های مذهبی محل و....

6- گروه محلی را با یک گروه دوستی مقایسه کنید؟
اعضای گروه دوستی هم سن وسال هستند ولی گروه های محلی اینطور نیست،روابط بین اعضای گروه دوستی پایدار وعاطفی است ولی در گروه محلی چنین نیست،افراد گروه دوستی ممکن است از محله های مختلف باشند ولی افراد گروه محلی از یک محل هستند.

درس سیزدهم

1- گروه هایی که در مدرسه تشکیل می شوند را نام ببرید؟
گروه کلاسی،گروه درسی،گروه ورزشی،گروه مذهبی،گروه هنری،گروه روزنامه دیواری و....

2- گروه کلاسی چه نوع گروهی است؟
گروهی است که از دانش آموزان یک کلاس تشکیل می شود.

3- گروه انجمن اسلامی در یک مدرسه چه نوع گروهی می باشد؟         یک گروه سیاسی و مذهبی است

4- گروه داوطلبانه به چه گروهی گفته می شود؟
گروهی که ما خود داوطلب عضویت در آن هستیم و بصورت اختیاری در آن شرکت می کنیم.

5- چند گروه داوطلبنه را نام ببرید؟
گروه ورزشی،گروه مذهبی ،گروه کلاسی، گروه بسیج،گروه سرود،گروه مدرسه،گروه هنری و...

6- آیا عضویت ما در گروه خانواده داوطلبانه است؟               خیر

7- ما انسان ها به طورکلی عضو چه نوع گروه هایی هستیم؟نام برده و مثال بزنید؟
   الف)گروه های داوطلبانه مانند:گروه دوستان ،گروه محلی،گروه بسیج،گروه ورزشی،گروه سرود و...
    ب) گروه های غیر داوطلبانه مانند:گروه خانواده،گروه قومی و نژادی و....

8- آیا گروه هایی که در مدرسه وجود دارند می توانند گروه دوستی هم باشند؟مثال بزنید؟
بله ، در صورتی که بین افراد یک گروه از آن ها روابط پایدار وعاطفی وصمیمی برقرار باشد مانند:گروه سرود وتیم های ورزشی و...

9- گروه های غیر داوطلبانه چه نوع گره هایی هستند؟
گروه هایی که ما به اختیار خودمان عضوآن نشده ایم مانند:گروه قومی ونژادی و گروه خانواده

درس چهاردهم

1- دریک بازی ورزشی یک تیم چه وقت می تواند بازی خوبی ارائه دهدوپیروز شود؟

وظایف هربازیکن مشخص باشد.   - اعضای تیم با یکدیگرهمکاری داشته باشند.  - هرکس کارهایی که باید انجام دهد به خوبی با آن ها آشنا باشد.

2- یک بازی خوب محصول چه امدی است؟                محصول یک همکاری خوب است.

3- وجود رهبردر یک گروه ورزشی چه ضرورتی دارد؟

درتیم های ورزشی رهبریاکاپیتان ،تیم راهدایت می کند وازبازیکنان می خواهد تاهرکدام ازاعضای تیم وظیفه خود را به موقع وبادلسوزی انجام دهند تا تیم به پیروزی برسد.

4- ممکن است دریک گروه کلاسی چه مشکلاتی وجود داشته باشد؟

  - کلاس شما کوچک باشد. – کلاس شما تاریک باشد. – درکلاس شما میزونیمکت یا صندلی کم باشد. – کلاس شما            درزمستان یا تابستان وسایل گرم کننده یا خنک کننده نداشته باشد. – کلاس شما ازلحاظ امنیتی حوب نباشد.(محکم نباشد

5- وظایف اعضای گروه ها دربرابرمشکلات چیست؟

مقاومت دربرابرمشکلات وتلاش برای رفع آن هاوازخودکدشتگی باعث محیط بهتروآرام تری برای یکدیگرفراهم می کنیم ومی کوشیم تا با همیاری مشکلات رابرطرف کنیم.

6- ما دربرابررهبرگروه چه وظایفی داریم؟

ازدستورات اواطاعت کنیم، بااومشورت وهمکفری کنیم، درباره وظیفه ای که داریم احساس مسئویت داشته باشیم.

7- اگرگروه درمسیردرستی نرود وظیفه هریک ازاعضای گروه چیست؟

با تذکردادن ،اشتباهات گروه را برطرف سازندودرمقابل خواسته های نادرست گروه مقاومت کنند.

8- شما درکلاس درس ازچه مقرراتی پیروی می کنید؟ 

ازقوانین ومقررات مدرسه پیروی کنیم – به موقع درکلاس درس حاضرشویم ونظم را رعایت کنیم – درهنگام تدریس به سخنان معلم گوش دهیم وازدستورات معلم اطاعت نمائیم – نظافت کلاس اررعایت کنیم.

9- برخی ازخودکذشنگی های خودبه دوستانتان رانام ببرید؟

باپول توجیبی خود برای دوستان کتابی بخرید. – دوستتان رابه یک نمایشگاه نقاشی دعوت کنید. – به دانش آموزان ضعیف دردرسها کمک کنیم.و........

10- برای بهترانجام دادن فعالیت های گروهی،اعضای گروه چه وظایف گوناگونی را برعهده می گیرند؟

اعضای گروه با یکدیگرهمکاری کنند ، نسبت به وظایف خود احساس مسئولیت داشته باشند ، ازرهبرگروه پیروی کنند

وبایکدیگرمشورت نمایند.

11- یکی ازگروه هایی را که آن هستید،درنظربگیرید،دریک ستون جدول، نتایج انجام وظایف درگروه  ودرستون دیگر، نتایج انجام ندادن وظایف درگروه را فهرست کنید؟

  نتایج انجام دادن وظایف:                      روابط دوستی بین اعضای گروه تقویت می شود

 

 

  نتایج انجام ندادن وظایف :                   روابط دوستی بین اعضای گروه تضعیف می شود.

 

نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 3 آذر 1391 12:44 ب.ظ
لطفا قلب وبلاگو عوض کن


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سهیل افتاده
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


با زدن یک کلیک ما را در گوگل محبوب کنید+1
[cb:blog_page_title]
پیوندهای روزانه
لینک های مفید
تاریخ : [cb:post_create_date] | [cb:post_create_time] | نویسنده : [cb:post_author_name]
[cb:post_body1][cb:post_body2]
[cb:post_continue_link]

طبقه بندی: [cb:post_category_name]، 
برچسب ها: [cb:post_tag_name]،  
دنبالک ها: [cb:post_related_link_name]،  

تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::      [cb:pages_no]  

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
if (document.layers || document.all) window.onload = StartAll;

جاوا اسكریپت

[cb:blog_page_title]
تاریخ : [cb:post_create_date] | [cb:post_create_time] | نویسنده : [cb:post_author_name]
[cb:post_body1][cb:post_body2]
[cb:post_continue_link]

طبقه بندی: [cb:post_category_name]، 
برچسب ها: [cb:post_tag_name]،  
دنبالک ها: [cb:post_related_link_name]،  

تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::      [cb:pages_no]  

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic